نقش بیمه ها در جبران خسارات ناشی از آتش سوزی و ریزش ساختمان

Loading
۱ امتیاز۲ امتیاز۳ امتیاز۴ امتیاز۵ امتیاز
Loading...

  برای اینکه یک ساختمان ساخته شود باید مراحل مختلفی طی شود و تائیدهای مختلفی، خصوصاً جهت ایمنی ساختمان دریافت شود. بر اساس قانون، شهرداری متولی ایمنی شهر است. از سال ۶۷ به بعد این قانون به آتشنشانی تفویض اختیار شد و پس از آن آتشنشانی به عنوان سازمان مسئول ایمنی شناخته شد. این سازمان، […]

ادامه